Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Abbruch Records GbR so sídlom v Nemecku, Gosen-Neu Zittau, Storkowerstr. 4, PSČ 15537, DIČ DE289405135 (ďalej len „Headshot“), prevádzkovateľ internetového obchodu headshotbarvy.cz prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
Venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov („Zásady“) nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o užívateľoch zhromažďujeme, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aká máte v súvislosti so spracovaní Vašich údajov práva.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Headshot zhromažďuje rôzne údaje v závislosti na tom, ktoré zo služieb spoločnosti využívate.
Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje: krstné meno a e-mailová adresa.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi Headshot a zákazníkom
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach https://headshotbarvy.cz/

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3. Používateľ záväzným potvrdením objednávky:

 • súhlasí s použitím svojich osobných údajov aj na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Headshot a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň vyhlasuje, že zasielanie informácií podľa ods . 7.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo užívateľ sa zasielam informácií podľa ods. 7.4.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
 • súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na info@headshotbarvy.cz
 • Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu https://headshotbarvy.cz/ Užívateľ súhlasí s použitím spomínané technológie.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy;

b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie kúpnej zmluvy;
c) prepravcom na účely dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy;
e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám, zapojeným do spracovania dát;
f) tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom, obnoviť alebo uzavretie akejkoľvek zmluvy s vami.

Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

V rámci uzatvorenia kúpnej zmluvy Vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom, vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať ako do svojich údajov o dokončených, tak nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete tiež spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.

Ak si neželáte založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Vaše právo

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na

 • prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Webové stránky

1. Súbory cookies

Ako cookie sa označuje malý súbor dát, ktorý server pošle prehliadaču a ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého serveru potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod. A zjednodušujú tak používanie internetových stránok. Súbory cookies tak pomáhajú napr.:

• k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami;
• pri zapamätanie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým zadávať;
• pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;
• pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerá, aby sa im pri prehliadaní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktoré nemajú záujem.

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač ako taký. Napriek tomu majú cookies význam pre ochranu súkromia.

Súbory cookie používané na webovžch stránkach https://headshotbarvy.cz/ je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „Session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zavriete, a dlhodobo tzv. „Persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechanie súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:

 • konverzný, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • sledovacie, ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „Cookie tretej strany“).

2. Google Analytics

Internetové stránky headshotbarvy.cz používajú službu Google Analytics, analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používanie zahŕňa prevádzkový režim „Universal Analytics“. Ten umožňuje priradiť údaje, relácie a interakcie na rôznych zariadeniach k pseudonymnímu identifikátora používateľa a analyzovať tak činnosti užívateľa naprieč rôznymi zariadeniami.
Služba Google Analytics používa súbory „cookie“, ktoré sú uložené v počítači a pomáhajú internetovým stránkam analyzovať spôsob ich používania. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní týchto internetových stránok sú zvyčajne odosielané na server spoločnosti Google v USA a tam sú uložené. Ak je však na týchto internetových stránkach povolená anonymizácie IP adresy, spoločnosť Google najskôr skráti vašu IP adresu v členských krajinách Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nie je prepájané s inými údajmi spoločnosti Google. Spoločnosť Google menom prevádzkovateľa týchto internetových stránok tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania internetových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti internetových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetových stránok a internetu pre prevádzkovateľov internetových stránok. K týmto účelom patrí aj náš oprávnený záujem na používanie služby Google Analytics. Právnym základom pre využívanie služby Google Analytics je článok. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR. Nami prenášané údaje, ktoré sú prepojené so súbormi cookie, identifikácia používateľa (napr. Identifikátor používateľa) alebo reklamné identifikátor, budú automaticky odstránené po uplynutí času 14 mesiacov. Údaje, pri ktorých je dosiahnuté doby uchovania, sú automaticky odstraňované raz za mesiac.

3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov.

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/cz/

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Headshot prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Headshot prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovaný prenos dát, pravidelná kontrola bezpečnosti serverov, obmedzený prístup k technickým prostriedkom a údajom v listinnej podobe a ďalšie súvisiace opatrenia.
 3. Headshot prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

1. Používaním webovej stránky headshotbarvy.cz súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov (IP adresa, sieťové identifikátory) nevyhnutných na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky technických prostriedkov a zistenie zdrojov návštevnosti webovej stránky.

2. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo založením účtu na webových stránkach headshotbarvy.cz potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.9.2019.